projekt wsparcia

efekt motyla

Projekt „EFEKT MOTYLA” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

HUMAN DISCOVERS Centrum Analiz i Rozwoju Placówka Kształcenia Ustawicznego Dapol Karina Jakubek realizuje projekt „Efekt motyla‟ współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, z
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Nr projektu RPWP.07.01.02-30-0087/18.

Oś Priorytetowa 7: Włączenie społeczne
Działanie 7.1 Aktywna integracja
Poddziałanie 7.1.2 Aktywna integracja - projekty konkursowe

cel projektu

Celem projektu jest poprawa możliwości do zatrudnienia 120 osób ( w tym 70 kobiet, 50 mężczyzn) z województwa wielkopolskiego dotkniętych wykluczeniem z powodu więcej niż jednej przesłanki wykluczenia poprzez podniesienie ich kompetencji społecznych oraz nabycie kwalifikacji i doświadczenia w zawodach zgłoszonych z predyspozycjami i poszukiwanych przez pracodawców
wielkopolskich.

Okres realizacji projektu: 01.09.2019 – 31.08.2021

grupa docelowa

120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodnie z definicją Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarach włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, zamieszkałych zgodnie z Kodeksem Cywilnym lub przebywających w województwie wielkopolskim (w szczególności z obszarów specjalnych, funkcjonalnych wymagających wsparcia procesów rozwojowych oraz o najniższym stopniu rozwoju i pogarszających się perspektywach rozwojowych).

120

osób pozostających bez zatrudnienia, nieuczących się o niskich kwalifikacjach, w tym:

0
osoby bierne zawodowo
0
osób
bezrobotnych
0
osób niepełnosprawnych
0
mężczyzn
0
kobiet

Dofinansowanie:

1 002 541,68zł

Formy wsparcia

 • Pomoc psychologiczna
 • Doradztwo zawodowo
 • Terapia osób uzależnionych / wychodzących z bezdomności i inne
 • Doradztwo finansowe
 • Doradztwo prawne
 • Kurs kompetencji społecznych
 • Coaching kompetencji społecznych
 • Kursy zawodowe
 • Staż zawodowy
 • Pośrednictwo pracy

Zapewniamy

 • Wykwalifikowaną kadrę doradców, psychologów, trenerów
 • Materiały szkoleniowe
 • Egzamin zewnętrzny
 • Stypendium szkoleniowe
 • Badania lekarskie
 • Ubezpieczenie NNW
 • Stypendium stażowe
 • Zwrot kosztów dojazdu dla 60 uczestników projektu